Для чого треба employee benefits? Як бенефіти “продають” компанію?

Три точки зору на employee benefits

Що таке бенефіти з точки зору роботодавця?

Очима роботодавця, бенефіти є інструментами залучення та заохочення. Основна мета бенефітів — переконати кандидата та утримати співробітника.

 • В обох випадках бенефіти відіграють допоміжну роль, але таку, що підштовхує реципієнта у “правильний бік”.
 • Фокус на професійну цінність, яка множиться на практичну цінність пропозиції.
 • Якщо формулювання конкретно пояснюють цінність певного бенефіту, це може створити додаткову тему для розмови під час співбесіди.
 • Функціонально такі бенефіти спрямовані на підтримку мотивації та продуктивності працівника.
 • Недостатня увага є радше змарнованою можливістю для компанії, якою можуть скористатися конкуренти.
 • Водночас, надмірне акцентування на бенефітах під час співбесіди може відлякати кандидата.

Що таке бенефіти з точки зору працівника?

Сприйняття бенефітів із точки зору кандидатів та працівників дещо складніше. Річ у тім, що бенефіти не є вирішальним фактором в ухваленні рішення.

 • З точки зору працівників, різноманітні бенефіти є наочним прикладом того, як компанія робить сприятливі умови роботи та зміцнює лояльність.
 • Такі бенефіти як плани особистого розвитку (PDP), фінансування навчання або час на особисті проєкти демонструють бажання компанії не тільки брати, але й давати працівникам можливості для просування вперед, зокрема кар’єрною драбиною.
 • Монетарні бенефіти (перформанс бонуси або премії) демонструють, що компанія “визнає належне”. Натомість опціони є винагородою за лояльність компанії та можливість подальшого зміцнення зв’язку.

Як щодо бенефітів із точки зору кандидата?

Точка зору кандидата дуже цікава тому, що це, — по суті, приклад “сприйняття як дійсності”.

 • Для кандидата блок із бенефітами є одним з орієнтирів для оцінювання компанії у порівнянні з теперішнім місцем роботи та іншими пропозиціями.
 • Від від того, які формулювання використовуються залежить сприйняття того чи іншого бенефіту.
 • Стереотипні описи бенефітів у вакансіях зазвичай зазнають ефекту банерної сліпоти. Вони не справляють враження.
 • Натомість барвисті формулювання викликають сумніви стосовно їхньої відповідності дійсності.
 • Водночас, конкретні формулювання можуть дати достатньо інформації, аби стати темою для обговорення під час співбесіди. До цього має прагнути рекрутер.

Як employee benefits віддзеркалюють ціннісну пропозицію роботодавця?

Як можна побачити з попередніх блоків, кожен з них вказує на одну річ з різних боків — ціннісну пропозицію роботодавця.

 • Ціннісна пропозиція роботодавця — це екосистема репрезентації цінностей, підтримки та визнання працівників. Це відповідь на питання “чому варто працювати саме на цю компанію?”
 • Фактично, це — умови, які роботодавець надає працівникам (або пропонує кандидатам) для реалізації свого потенціалу на роботі.
 • Певним чином, бенефіти є своєріжним каналом комунікації для трансляції меседжів пов’язаних з ЦПР.
 • По суті, ціннісна пропозиція роботодавцях складає фундамент того, що “продає” компанію кандидатові.
 • монетарні бенефіти (бонуси, опціони тощо) наочно показують як компанія віддячує за сумлінну працю та лояльність.
 • рекреаційні бенефіти (відпустка, вихідні, тім білдинги і т.д.) демонструють, що компанія сприяє соціалізації колективу, дбає про добробут співробітників, допомагає запобігати вигоранню і поважає їхній баланс особистого життя та роботи.
 • бенефіти професійного зростання ілюструють зусилля компанії на збільшення цінності працівника та створення взаємовигідних стосунків. Досить часто такі бенефіти поєднуються з можливостями кар’єрного зростання (так званий upskilling та внутрішній рекрутинг).

Висновок

Бенефіти є важливою частиною ціннісної пропозиції, яка за правильної подачі може стати великою конкурентною перевагою компанії.

--

--

Writer, translator.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store